life michael 14 days money back guaranteed
כל הקורסים האסינכרונים באתרנו ניתנים לרכישה ללא סיכון. במידה שבמהלך ה-14 יום לאחר הרכישה רוצים לבטל אותה, מובטח החזר מלא של מלוא הסכום ששולם.

Share This Post

תשלום ללא סיכון
כל הקורסים האסינכרוניים באתר life michael academy זמינים למכירה ללא סיכון. במהלך 14 הימים שבחלוף ממועד הרכישה ניתן לבטל את הרכישה ולקבל את מלוא הסכום ששולם בחזרה.

תמיכה בכל שאלה שצצה
עבור כל אחד מהקורסים האסינכרוניים באתר life michael academy קיימת קבוצה ייעודית בלינקדין שאפשר דרכה לקבל תמיכה בכל שאלה שצצה במהלך הקורס. 

More To Explore

life michael 14 days money back guaranteed
צעדים ראשונים

רכישה ללא סיכון

כל הקורסים האסינכרונים באתרנו ניתנים לרכישה ללא סיכון. במידה שבמהלך ה-14 יום לאחר הרכישה רוצים לבטל אותה, מובטח החזר מלא של מלוא הסכום ששולם.

Update cookies preferences